Skip to content

Instruktioner

Instruktioner för IKI elektriska aggregat och vedeldade bastuaggregat

Elektriska aggregat

generella instruktioner

1. Det elektriska bastuaggregatet får endast installeras av en behörig elektriker.
2. Efter bastubadet rekommenderas att aggregatet lämnas på
i cirka 10 minuter för att torka bastun.
3. För normal användning rekommenderar vi vanliga bastustenar (t.ex. olivindiabas, olivin, vulkanit) med en diameter på under 10 cm. Stenarna ska staplas på ett sådant sätt att de lämnar tillräckligt många luftluckor så att luften kan cirkulera i stenmagasinet.
4. Om aggregatet är i yrkes-/offentlig användning, rekommenderar IKI-Kiuas Oy att de stenar som kommer i kontakt med värmeelementen är keramisk bastusten från KERKES. Kerkes-stenar stödjer och sparar på värmeelementen och spricker inte i förtid på grund av den intensiva hettan. OBS! Man får endast använda täljsten och natursten i aggregat tillsammans med ytstenar. Obs! När du staplar sten, se till att värmeelementen INTE vidrör varandra eller aggregatets yttre mantel.

Man väljer som regel aggregat enligt bastuns volym. Funktionen hos aggregat som tillverkas av IKI-Kiuas Oy grundar sig på den stora stenmassans lagrade värme, så sten- och glasytor har inte stort inverkan på bestämningen av aggregatets effekt. Det lönar sig dock att överdimensionera aggregatet om bastun har mycket sten- eller glasytor och aggregatets effekt ligger inom de övre gränserna för den rekommenderade volymen.
Särskilt väggar med stockytor värms långsamt, och därför bör man använda ett mer effektivt aggregat. Vid dimensionering av aggregatet bör du be säljaren eller IKI-Kiuas tekniska support om råd. Kom ihåg att bastuns väggar, och särskilt taket, måste vara mycket välisolerade. Ofta är en bra regel att 1 kvadrat oisolerad yta lägger till 1,2–1,5 kubikmeter i volym.
Det är också bra att hålla bastun relativt låg. Man behöver ofta använda ett effektivare aggregat i en hög bastu, eftersom onödig höjd ökar kubikmetrarna. Eftersom varm luft stiger uppåt, ska den rekommenderade höjden mellan sittlaven och taket vara högst 1 200 mm.
Om aggregatet dimensionerats felaktigt (för litet) kan temperaturen i bastun bli för låg. I det här fallet försöker bastubesökarna höja temperaturen genom att kasta vatten på aggregatet och bastustenarna svalnar snabbt. När stenarna svalnat kommer det inte något mer bad från aggregatet.

Stenarna ska staplas noga i aggregatet. Stenarna ska staplas på ett sådant sätt att avståndet mellan värmeelementen och nätet täcks längs aggregatets hela längd. Man får dock inte stapla stenarna för tätt i aggregatet, utan det måste finnas tillräckligt många öppningar mellan dem för att säkerställa fri luftcirkulation.
Vid privat bruk rekommenderar vi olivin-, olivindiabas-, eller peridiotstenar. Stenarna måste vara mindre än 10 cm i diameter, vilket gör att det är lätt att stapla dem mellan nätet och värmeelementen. Vid normal användning bör stenarna bytas ut med 2–5 års mellanrum, beroende på aggregatets användningsgrad.
Obs! När du staplar sten, se till att värmeelementen INTE vidrör varandra eller aggregatets yttre mantel.

Bastuns minimihöjd måste vara minst 1 900 mm enligt gällande bestämmelser. En bra inre höjd är vanligtvis 2 000–2 300 mm. Den inre höjden påverkar energiförbrukningen och ökar basturummets uppvärmningstid. På så sätt påverkar en lämplig inre höjd också värmeelementens effektval. Aggregatets effekt dimensioneras efter bastuns kubikvolym.
Fritt utrymme mellan sittlaven och taket
Bra dimensioneringsanvisningar eller tumregler för bastur av olika storlekar är följande:
• dimensionen från sittlave till tak i höjdriktning ska vara 1 000–1 100 mm i lägenhetsbastur
• dimensionen från sittlave till tak i höjdriktning ska vara 1 100–1 200 mm i stora lägenhets- och egnahemshusbastur.
Allmänna anvisningar
Värmeisolering av vägg- och takkonstruktioner har en betydande inverkan på bastuns jämna innetemperatur. Ju bättre bastuutrymmets ytor är värmeisolerade, desto lägre energibehov för uppvärmning av bastun. Man bör därför uppmärksamma materialens U-värde vid all värmeisolering. Smala eller tunna material är också ofta svaga när det gäller U-värden, även om de ger utrymmet större inre dimensioner.
Alla värmelagrande ytor måste vara värmeisolerade på samma sätt som andra väggytor. 1 kvadratmeter oisolerad yta i tak och väggar ökar behovet av effekt i bastuutrymmet. För oisolerade ytor lönar det sig att alltid läsa tillverkarens anvisningar. Ofta är en bra regel att 1 kvadrat oisolerad yta lägger till 1,2–1,5 kubikmeter i volym.
Vid användning av glasytor och glasväggar är det viktigt att ta hänsyn till aggregatets effekt i förhållande till bastuns volym.


Man bör också uppmärksamma bastuns ventilation. Med hjälp av god luftcirkulation kan bastubadarna njuta av ren och syrerik bastuluft. Luften i bastun ska bytas sex gånger i timmen.
Friskluftsröret bör placeras ovanför aggregatet på väggen eller i taket, cirka 500 mm ovanför aggregatet, och rördiametern ska vara 50–100 mm. Luft ska ledas bort så långt från aggregatet som möjligt och så nära golvet som möjligt. Frånluftsöppningens yta ska vara dubbelt så stor som friskluftsröret.

Installation

Note: Finlandia control unit is integrated in the heater so the instructions can be found from the heaters installation instructions.

Electric heaters 4,5-10 kW:

Electric heaters 12-30 kW:

Monolith electric heaters:

IKI Pro electric heaters:

IKI Float electric heater:

Vedeldade bastuaggregat

generella instruktioner

1. We recommend that wood-burning sauna stoves are installed primarily to either a) a brick flue b) a ceramic flue, or c) an air-cooled flue (IKI T600 Chimney). The suitability of other types of flues must be ensured case by case by conferring with the manufacturer of the flue.

2. IKI-Kiuas Oy recommends installing a flue damper to adjust the draft in the flue. There is no grate with which to adjust draft. Instead, the stoves are equipped with a so-called “nasal hatch” which can be used to adjust draft.

3. The fireplaces and chimneys in privately used holiday homes should be swept every three years. The fireplaces and chimneys of private dwellings in permanent residential use as well as shared holiday homes that are in regular use throughout the year should be swept every year. The diameter of the outer edge of the flue pipe is 115 mm.

4. Storing flammable materials (e.g. fuels) in the proximity of the fireplace is prohibited.

5. All soot fires (even extinguished ones) must always be reported to the fire authorities.

6. Heat up the sauna for the first time without bathing to burn off any potentially dangerous coatings and oils remnants left on metal and steel surfaces.

7. In normal use, we recommend olivine diabase stones (e.g. by Parhaat Löylyt) no larger than 10 cm in diameter. Lay the stones carefully and leave slight gaps between the stones to ensure unobstructed air circulation.

The stones should be placed carefully. The stones must not be stacked too tightly; there need to be slight gaps between the stones to ensure unobstructed air circulation. We recommend the use of basic sauna stones (e.g. olivine diabase) no larger than 10 cm in diameter. 

Choose the correct stove model carefully. Prolonged use of a stove that is not powerful enough may shorten its lifespan. Note that all uninsulated surfaces on the walls and the ceiling (e.g. brick, glass, tile, concrete) increase the need for heating capacity. When calculating the sauna room’s volumetric dimensions, you need to add approximately 1.2m3 for each uninsulated square meter. If the walls are solid log, the volume should be multiplied by 1.5.

As an example:
– A sauna room the size of 10m3 with one brick wall measuring 2 by 2 meters corresponds to 15m3.
– A sauna room the size of 10m3 with solid log walls also corresponds to 15m3.

For more detailed information on sizing, contact the manufacturer directly: tuki@ikikiuas.fi

.